Några tips för testning av mindre Ångpannor

2001-03-20/Hans Eriksson

 

Några tips för testning av mindre ångpannor.

 

Inledning

En ångpanna under tryck innehåller en stor mängd energi som kan ställa till med mycket förtret om den inte hamnar där den är avsedd att hamna, d.v.s. i cylindern där den utför sitt arbete. Om ett ångrör skulle lossna kommer ånga att spruta ut på ett okontrollerat sätt och den kan förorsaka personskador och även torrkokning. Det finns inga myndighetskrav krav på, att de mindre pannorna vilka används i exempelvis ångslupar, ska genomgå en regelbunden kontroll av SA. Ansvaret vilar på ägaren, att se till att ingen olycka sker, som kan leda till personskador eller annan åverkan. Även om pannan inte innehåller mer än 15 – 25 liter vatten så bildas en avsevärd mängd ånga i händelse av ett spontant läckage. Ånga under tryck är het.

 

Erforderlig utrustning på och kring ångpannor

 

Följande utrustning är nödvändig:

 • Två, av varandra oberoende säkerhetsventiler ställd för något olika tryck. Exempelvis 8 kp/cm2 och 8,5 kp/cm2. Minst en av säkerhetsventilerna ska ha en anordning för manuell utlösning (s.k. lättverk).

 • Två av varandra oberoende matarvattensystem. Exempelvis excenterdrivna matarvattenpumpar (normalt 2 stycken) och en handpump.

 • Ett vattenståndsglas med avstängningskranar.

 • Två manuella kranar (s.k. provkranar) för att möjliggöra kontroll av pannans vattennivå om vattenståndsglaset är ur funktion.

 • En manometer.

 • Alla röranslutningar, framför allt ångrören bär vara av typ lödkopplingar för kopparrör eller svetskopplingar för stålrör. M.a.o., av den typ där en kona slaglöds/svetsas till röret efter att en lös mutter trätts på, och som vidare passar till en nippel eller rör med en kona som passar till rörets. Ermetokopplingar med skärringar bör ej användas på ångsidan. Flänsar kan användas för större rördimensioner.

 • En manuellt manövrerad bottenblåsingsventil.

 • En avstängningskran i anslutning till backventilen för matarvatten in i pannan. En god idé är att utrusta systemet för matarvatten med en separat säkerhetsventil, ställd på ett tryck ca. 50% högre än pannans arbetstryck. Om du skulle glömma att öppna avstängningskranen öppnar säkerhetsventilen och du slipper att sprängda rör.

 • En separat kran för påfyllning av pannan.

 

Avställning av pannan på hösten

En ångpanna under drift mår bättre än en ångpanna som är avställd. Ståldetaljer (rör, tuber etc.) utsätts ständigt för korrosion. Ännu snabbare nedbrytning sker om exempelvis ståltuber är monterade i en fyrbox av koppar så bildas p.g.a. fukt ett s.k. galvaniskt element, vilket gör att ståltuberna korroderar mycket snabbare än om de inte varit i kontakt med kopparn.

På grund av klimatet i den här delen av världen är våra pannor avställda minst 6-8 månader per år.

En riktig avställning av pannorna kan också hjälpa till att förlänga pannans livslängd.

I samband med att pannan skall ställas av för vintern (oftast då båten skall tas upp) bör pannan eldas upp till några kilos tryck. Låt fyren falna ner, ös ur eventuella glöd. När trycket sjunkit till ca. 1 kp/cm2 öppnas bottenventilen litet försiktigt varvid kvarvarande vatten och ånga pressas ut. Pannan töms varm och torkar därvid ur. Detta bör helst göras när båten tagits upp ur vattnet. Om båten ligger i vattnet kan kallt sjövatten sugas in i pannan då trycket sjunkit under atmosfärstrycket i det fall huvudavstängningskranen för pannan inte stängts.

Ett tips! Om avloppsröret från bottenblåsingsventilen är riktad nedåt , lägg en masonitskiva eller plåt på marken under röret. Du undviker då att ångan spolar ur en präktig grop under båten. När pannans tryck börjar närma sig atmosfärstrycket, öppna bottentömningsventilen helt. Demontera därefter säkerhetsventilerna och skruva ner alla rör och backventiler där vatten kan bli stående kvar och frysa under vintern. Övervintra alltid manometern i varmt utrymme. Om pannans dimensioner så tillåter kan det vara bra att hänga in några påsar med silikagel (ett, i torr form blått, kiselsilikat) som har en god fuktupptagningsförmåga. I fuktig form antar silikagel en skär färg. Medlet kan torkas i ugn (vid ca. 150o C och återanvändas.

 

Provtryckning

På våren i samband med sjösättningen kan det vara lämpligt att kalltrycka pannan innan den eldas på. Kalltryckning skall ske vid ett tryck som ligger minst 30% över pannans maximala arbetstryck. Under kalltryckningen är det lämpligt att även prova säkerhetsventilerna och manometern. Om båten ligger förtöjd i närheten av en vattenpost vilken är kopplad till vattenledningsnätet kan mycket arbete sparas. Det går också att använda en elektriskt driven vattenpump med en rimlig tryckhöjd. Att använda enbart handpumpen från atmosfärstrycket tar i allmänhet en ganska rundlig tid.

Ändamålet med kalltryckningen är att utröna om det finns någon svag punkt eller något läckage i pannan.

Arbetsgång:

 • Anslut påfyllningskranen till vattenledningsnätet eller till vattenpumpen.

 • Anslut en kalibrerad manometer på pannan.

 • Montera den ordinarie manometern.

 • Montera en blindfläns eller muff med en liten avluftningsventil på pannans högsta punkt. Domen för vissa panntyper eller i stället för den ena av de två säkerhetsventilerna för andra typer av pannkonstruktioner. Montera den ena av säkerhetsventilerna. Om du har ett flänsförband mellan säkerhetsventil och panna, lägg en packning av klingerit emellan flänsarna. Stryk lite grafitfett på packningens båda sidor. Detsamma gäller även för blindflänsen vid denna typ av arrangemang. Om säkerhetsventilen är skruvad till pannan, stryk på lite grafitfett på gängan.

 • Stäng bottenblåsningsventilen.

 • Stäng avstängningskranen vid pannans backventil.

 • Öppna kranen till handpumpen.

 • Öppna avluftningsventilen på blindflänsen eller muffen.

 • Fyll på pannan med vatten från vattenledningsnätet eller med hjälp av elpumpen tills pannan är helt fylld med vatten. Stäng avluftningsventilen när du är säker på att pannan är full med vatten.

Kontrollera att det inte läcker i flänsförband, kranar etc. Om så är fallet måste du åtgärda detta innan du fortsätter med provningen. Nu börjar trycket öka i pannan. Låt trycket höjas till det tryck som vattenledningen eller elpumpen kan åstadkomma. Då tryckökningen upphör får man jobba vidare med handpumpen.

 • Stäng kranen mot vattenledningen eller elpumpen.

 • Öka trycket med handpumpen tills säkerhetsventilen öppnar.

 • Läs av trycket då säkerhetsventilen öppnade.

 • Öppna bottenblåsingsventilen försiktigt och låt trycket sjunka till atmosfärstrycket.

 • Demontera säkerhetsventilen och montera den andra.

 • Höj trycket i pannan på ovan beskrivet sätt och läs av trycket då den andra säkerhetsventilen öppnade.

 • Gör pannan trycklös genom att öppna bottenblåsingsventilen.

 • Tag ner säkerhetsventilen och montera den andra blindflänsen eller muffen.

 • Öppna vattentillförseln och se till att all luft kommer ut vid båda blindflänsarna.

 • Låt vattentrycket höja trycket i pannan så långt det går.

 • Stäng vattentillförseln och öka trycket i pannan med hjälp av handpumpen till ett tryck som ligger ca. 30% över pannans maximala ångtryck. Du märker att ju högre trycket är desto mindre vatten behöver du tillföra för att ytterligare höja trycket.

 • Pannan skall nu stå under det höga trycket under ca. 20 minuter. Observera att ett mycket litet läckage påverkar trycket avsevärt.
  Kontrollera att de båda manometrarna visar samma tryck. Anteckna eventuell felvisning då det gäller båtens manometer, särskilt i tryckområdet för säkerhetsventilernas öppning.

 • Kontrollera i eldstaden om du kan se något vatten som droppar. I så fall har du ett läckage. Om pannan har någon allvarligare försvagning, kan en bristning ske. Då sjunker trycket direkt.

 • Om provet fallit väl ut, öppna bottentblåsningsventilen och gör pannan trycklös. Tappa ur vattnet tills det har en nivå som är lämplig för påeldning.

 • Demontera blindflänsar/muffar, den extra manometern, vattenanslutningen etc.

 • Montera de båda säkerhetsventilerna.

 • Elda på pannan försiktigt.

 • Höj ångtrycket tills den lägst ställda säkerhetsventilen blåser. Kontrollera trycket på manometern.

 • Spärra den lägst ställda manometern. (Kan oftast hållas ner med en brädbit)

 • När den högre ställda säkerhetsventilen blåser läser du av trycket på manometern och släpper av den andra. Kontrollera att ventilerna/ventilen kan öppnas manuellt. Starta maskinen och kontrollera att matarvattenpumparna fungerar.

 

Spolning av pannan.

 

Då och då behöver pannan göras rent invändigt för att få bort avlagringar av kalk eller smuts som kommit in. Om lagret av beläggningar blir för tjockt kommer det att försämra värmeöverföringen till pannvattnet. Hur ofta en pannspolning måste göras är helt beroende på kvalitén på matarvattnet. Pannspolning bör göras när pannan nyligen har varit i drift.

 • Töm pannan på vatten genom att öppna bottentömningsventilen.

 • Skruva ur samtliga renspluggar och demontera matarvattenventilen.

 • Spola med vatten med högt tryck in i pannan från olika vinklar

 • Hjälp till att få loss eventuella föroreningar med en träpinne eller med en glödgad koppartråd/stång.

 • Spola rikligt med vatten genom pannan.

 • Montera pluggar och matarvattenventil. Stryk på litet grafitfett på gängorna.

 

Torrkokning

Ha alltid en skyffel ombord, med vars hjälp du kan ösa ur fyren snabbt. I händelse av ett haveri på matarvattenpumpar/injektor etc. kan det varar risk för torrkokning. Stoppa maskinen omedelbart! Om du inte förmår att lösa problemet med handpumpen, d.v.s. fylla upp vattennivån, ös ur fyren och öppna asklucka och eldstadslucka etc. Den ökade luftgenomströmningen gör att pannan kyls ner snabbare. En torrkokad panna blir mycket het och det finns en risk att pannklädsel av trä kan ta eld.

Ha alltid minst en brandsläckare ombord eller håll annan lämplig brandsläckningsmateriel i ständig beredskap.