Krav för att få ta betalande passagerare ombord på en ångslup - 070621

Krav för att få ta betalande passagerare ombord på en ångslup 07-11-07

Här är mitt försök till sammanställning av vad som krävs för att få ta betalande passagerare ombord på ångslupar under; 20 brutto, 12 x 4 m, 12 timmars turer, 2 timmar från land och högst 12 passagerare, inom E-områden

Då fartyget är mindre än 12 x 4 m, och under 20 brutto, samt inte transporterar fler än tolv passagerare så är fartyget enligt definitionen i Fartygssäkerhetslagen (2003:364), inte certifikatspliktigt och omfattas inte av Sjöfartsinspektionens reguljära tillsyn.

Fartyget skall dock uppfylla de föreskrifter i Sjöfartsverkets författningssamling som är tillämpliga med hänsyn till fartygets storlek och trafik. Vissa saker är inte helt klart specificerade i reglerna, men som jag, efter samråd med Sjöfartsverket m fl. bedömer bör ingå för att fartyget skall betraktas som sjövärdigt av Sjöfartsverket och Sjöfartsinspektionen. Det bör dock noteras att det är min bedömning och att SJFV inte är beredda att göra en förteckning, utan bara hänvisar till gällande paragrafer. Det här är i många stycken under omarbetning av berörda myndigheter och måste naturligtvis ständigt uppdateras.

För den som avser att bedriva fart enligt ovan rekommenderar jag boken Sjösäkerhet och lagstiftning för den mindre sjöfarten, av Börje Wallin.

Allmänna regler

Fartyget skall vara sjövärdigt och bemannat på ett betryggande sätt Fartyget skall framföras på ett säkert sätt

Fartyget måste vara registrerat i sjöfartsregistret 

Utsläpp av miljöfarliga produkter är ej tillåtet Fartyget bör ha giltig P&I försäkring eller likvärdigt - inte påbjudet i lag men kan rekommenderas å det starkaste - Alandia kan hjälpa till.

Föreskriven utrustning

 1. Sjökort, senaste eller rättat plus Sjötrafikföreskrifter - som praxis brukar orättade sjökort högst 2 år gamla accepteras
 2. Kompass med dev tabell - egentillverkad dev tabell är ok och för trafik inom trafikområde E räcker det med en orienteringskompass om man även har GPS
 3. GPS - behövs ej på fartyg som enbart trafikerar hamnar, floder, kanaler och mindre insjöar inom E område
 4. Lanternor behövs inte för fart mellan solens upp och nergång - regel 20 i 1972 års internationella sjövägsregler. Under gång i mörker ska de lanternorna som finns ombord vara rätt placerade samt godkända (certifierade) enligt bilaga 1 i 1972 års internationella sjövägsregler
 5. Radarreflektor om praktiskt möjligt - det finns dessvärre inga godkända reflektorer som är praktiskt möjliga att använda på aktuell fatygstyp. Fartyg i stål eller med skorsten och panna ombord ger viss effekt
 6. Brandsläckare – ej specificerat, men pulver 2 kg. en för om och en akter om maskin bör räcka – kontrollera även med försäkringsbolaget
 7. Räddningsvästar till alla - obs. rätt storlek för barn –
  - Räddningsvästar för barn SS-EN ISO 120402-4:2006 tidigare märkning SS-EN 395
  - Räddningsvästar för vuxna SS-EN ISO 12402-3:2006 tidigare märkning SS-EN 396
  - Räddningsvästar tilläggsutrustning (visselpipa och ljus) 12402-8:2006 tidigare märkning SS-EN 394
 8. En livboj med ljus – märkt med fartygets namn och hemort - SS-EN 14144.
 9. Räddningsdräkt - SS-EN ISO 15027-1 och -2, SJÖFS 2006:32, 1 kap. 7§. Kommande regler kan komma att ge dispens för fart högst 0,5 nm från land. Jag arbetar med frågan.
 10. Livflotte för samtliga ombordvarande. För fartyg byggda före 96 erfordras ingen livflotte. Flotten får vara av typen ORL-flotte, dvs. öppna och vändbara. Svårt att få dispens nu, men kommande regler kan komma att ge vissa lättnader för fart högst 0,5 nm från land. Jag arbetar med frågan
 11.  Anordning för att ta ombord nödställda - ex vis. en liten talja med sling
 12. Sjukvårdsutrustning typ D-paket - SJÖFS 2000:21 bilaga D för fartyg som behöver högst 2 timmar för att nå anlöpbar hamn.
 13. Handbloss 6 st.
 14. Uppblåsbar räddningsväst för den som ev. arbetar där det finns risk att man faller över bord, dock minst en – SS-EN ISO 12402-3:2006 tidigare märkning SS-EN 396
 15. Säkerhetsgenomgång före avgång eller tydliga nödanvisningar i direkt anslutning till utrymme där passagerarna kommer ombord

Ovan nämnda SS-EN ISO standarder är för fritidsbåtar. Det är viktigt att notera att lättnader från SOLAS och LSA-koden gjordes i Sjöfartsverkets föreskrifter 2006:32. vilken gäller för aktuella fartyg inom E-område.

Utrustning som bör medföras för att ett fartyg skall anses sjövärdigt och kunna framföras på ett säkert sätt

Här listas utrustning som inte är direkt föreskriven, men som vid eventuell olycka skulle kunna bedömas att man borde ha haft ombord.

 • Ankare, förtöjningsmateriel, mm
 • Länspump + pyts
 • Klocka, armbandsur är ok
 • Lod med 6 m lina Ficklampa
 • VHF, eller mobiltelefon

Bemanning Befäl - fartygsbefälsexamen klass viii, eller gamla skepparexamen, behörighet erfordras ej Maskinist – inga formella krav. Om ångdrivet fartyget är registrerat som traditionsfartyg är däremot min. kravet nu TF75 eller likvärdigt.

Läkarundersökning med syn och hörseltest vart 4 år

Tillsyn

Sjöfartsverket har inga tillsynskrav för aktuella fartyg. Kustbevakningen kan dock komma ombord för att kontrollera bemanning och behörighet. Förekommer andra uppenbara brister har de givetvis också rätt att ingripa.

Inget krav men bra att ha

 • GPS plotter, mycket bra men erfordras ej
 • Paddel
 • Båtshake

 • Kikare

Ånganläggning

Fartygen faller under Fartygssäkerhetslagen, men Sjöfartsverket har inga egna utarbetade krav för ånganläggningar på den här typen av fartyg, men de tillämpar Arbetsmiljöverkets krav på ånganläggningar. Det betyder att de skall vara godkända av behörigt organ, vilket innefattar bl. a. provtryckning. Leif Plane på Inspecta, eller Ångpanneföreningen kan vara till hjälp med besiktning. Det kostade för pannan på SS Nirvana endast 4 376 kr, vilket kanske berodde på att den låg bara 5 km. från Inspectas kontor, så räkna med lite mer.

Pannbok skall föras.

Yngve Ström

Täby